Una Linea di polluzione bè tracciata à 19 ore da sonda chi stà in piazza Abbatucci



A sonda chi stà in piazza di u Diamante parlera dopu.